ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ การรับรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

« กลับหน้ารายชื่อคณะ

คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูข้อมูล
# หลักสูตร ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
1 รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
2 ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) พัฒนาสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
3 ศศ.บ. (ภาษาตะวันตก) ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
4 ศศ.บ. (ภาษาตะวันตก) ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
5 ศศ.บ. (ภาษาตะวันตก) ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบภาษาสเปน มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
6 ศศ.บ. (ภาษาตะวันตก) ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบภาษาเยอรมัน มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
7 ศศ.บ. (ภาษาตะวันตก) ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
8 ศศ.บ. (ภาษาตะวันตก) ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
9 ศศ.บ. (ภาษาตะวันตก) ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกสอบภาษาสเปน มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
10 ศศ.บ. (ภาษาตะวันตก) ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกสอบภาษาเยอรมัน มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
11 ศศ.บ. (ภาษาตะวันตก) ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
12 ศศ.บ. (ภาษาตะวันตก) ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
13 ศศ.บ. (ภาษาตะวันตก) ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกสอบภาษาสเปน มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
14 ศศ.บ. (ภาษาตะวันตก) ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกสอบภาษาเยอรมัน มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
15 ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก) ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน แผน A มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
16 ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก) ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน แผน B มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
17 ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก) ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
18 ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก) ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
19 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
20 ศศ.บ. (ภาษาไทย) ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
21 ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
22 ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
23 สท.บ. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์