ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ การรับรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์

« กลับหน้ารายชื่อคณะ

คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูข้อมูล
# หลักสูตร ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
1 ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา) ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเดี่ยวการประถมศึกษา มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
2 ศษ.บ. (การสอนภาษาญี่ปุ่น) ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
3 ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ) การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
4 ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย) ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาไทย มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
5 ศษ.บ. (คณิตศาสตรศึกษา) ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
6 ศษ.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
7 ศษ.บ. (ดนตรีศึกษา) ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
8 ศษ.บ. (พลศึกษา ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
9 ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
10 ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
11 ศษ.บ. (สังคมศึกษา) ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์