ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ การรับรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสหวิทยาการ

« กลับหน้ารายชื่อคณะ

คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูข้อมูล
# หลักสูตร ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
1 น.บ. (นิติศาสตร์) นิติศาสตร์ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
2 บช.บ. บัญชีบัณฑิต มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
3 บธ.บ. (นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
4 บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
5 บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
6 รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐประศาสนศาสตร์ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
7 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
8 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
9 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) วิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรมและสุขภาพ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
10 วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
11 วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
12 วท.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร) เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
13 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน) เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
14 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ) ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
15 ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย