ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ การรับรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

« กลับหน้ารายชื่อคณะ

คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูข้อมูล
# หลักสูตร ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
1 วศ.บ. (วิศวกรรมกระบวนการเคมี) วิศวกรรมกระบวนการเคมี หลักสูตรนานาชาติ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
2 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
3 วศ.บ. (วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์) วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
4 วศ.บ. (วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
5 วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
6 วศ.บ. (วิศวกรรมสื่อดิจิทัล) นานาชาติ วิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
7 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
8 วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเกษตร มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
9 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) วิศวกรรมเคมี มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
10 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) วิศวกรรมเครื่องกล มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
11 วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) นานาชาติ วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
12 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วิศวกรรมโยธา มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
13 วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์) นานาชาติ วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
14 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์