ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ การรับรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

« กลับหน้ารายชื่อคณะ

คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูข้อมูล
# หลักสูตร ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
1 วท.บ. (ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภาคปกติ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
2 วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์) ปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ ภาคปกติ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
3 วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
4 วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
5 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
6 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
7 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพิเศษ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
8 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย