ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ การรับรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์

« กลับหน้ารายชื่อคณะ

คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูข้อมูล
# หลักสูตร ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
1 กษ.บ. (เกษตรนวัตกรรม) เกษตรนวัตกรรม มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
2 วท.บ. (การประมง) การประมง แผนที่ 2 มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
3 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผนที่ 2 มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
4 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกกีฏวิทยา แผนที่ 2 มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
5 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผนที่ 2 มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
6 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน แผนที่ 2 มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
7 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ แผนที่ 2 มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
8 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกโรคพืชวิทยา แผนที่ 2 มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
9 วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร) เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร แผนที่ 2 มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
10 วท.บ.(สัตวศาสตร์) สัตวศาสตร์ แผนที่ 2 มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย