ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ การรับรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยนานาชาติ

« กลับหน้ารายชื่อคณะ

คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูข้อมูล
# หลักสูตร ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
1 นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
2 นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
3 บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
4 บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
5 บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกธุรกิจสากล มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
6 ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
7 ศศ.บ. (การระหว่างประเทศ) การระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์