ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ การรับรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

« กลับหน้ารายชื่อคณะ

คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูข้อมูล
# หลักสูตร ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
1 รป.บ. (การจัดการการเงินและการคลัง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลัง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง (คณิต-วิทย์) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
2 รป.บ. (การจัดการการเงินและการคลัง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลัง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง (คณิต-ศิลป์) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
3 รป.บ. (การจัดการการเงินและการคลัง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลัง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง (ภาษาจีน) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
4 รป.บ. (การจัดการการเงินและการคลัง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลัง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง (ภาษาญี่ปุ่น) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
5 รป.บ. (การจัดการการเงินและการคลัง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลัง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง (ภาษาบาลี) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
6 รป.บ. (การจัดการการเงินและการคลัง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลัง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง (ภาษาฝรั่งเศส) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
7 รป.บ. (การจัดการการเงินและการคลัง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลัง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง (ภาษาเยอรมัน) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
8 รป.บ. (การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ (คณิต - วิทย์) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
9 รป.บ. (การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ (คณิต-ศิลป์) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
10 รป.บ. (การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ (ภาษาจีน) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
11 รป.บ. (การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ (ภาษาญี่ปุ่น) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
12 รป.บ. (การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ (ภาษาบาลี) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
13 รป.บ. (การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ (ภาษาฝรั่งเศส) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
14 รป.บ. (การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ (ภาษาเยอรมัน) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
15 รป.บ. (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง (คณิต-วิทย์) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
16 รป.บ. (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง (ภาษาจีน) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
17 รป.บ. (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง (ภาษาญี่ปุ่น) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
18 รป.บ. (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง (ภาษาบาลี) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
19 รป.บ. (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง (ภาษาฝรั่งเศส) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
20 รป.บ. (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง (ภาษาเยอรมัน) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
21 รป.บ. (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง (คณิต-ศิลป์) มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย