ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ การรับรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์

« กลับหน้ารายชื่อคณะ

คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูข้อมูล
# หลักสูตร ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
1 วท.บ. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
2 วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุลชีววิทยา มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
3 วท.บ. (ชีววิทยา) ชีววิทยา รูปแบบที่ 2 มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
4 วท.บ. (ชีววิทยา) ชีววิทยา รูปแบบที่่ 1 มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
5 วท.บ. (ชีวเคมี) ชีวเคมี มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
6 วท.บ. (ฟิสิกส์) ฟิสิกส์ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
7 วท.บ. (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์
8 วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
9 วท.บ. (วิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่) วิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
10 วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) สถิติและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
11 วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) สถิติและวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาเอกสถิติศาสตร์ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
12 วท.บ. (เคมี) เคมี มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย