ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ การรับรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี

« กลับหน้ารายชื่อคณะ

คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูข้อมูล
# หลักสูตร ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
1 วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) เทคโนโลยีการอาหาร มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
2 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เทคโนโลยีชีวภาพ มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
3 วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี) เทคโนโลยีธรณี มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
4 วท.บ. (เทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย