ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ การรับรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์

« กลับหน้ารายชื่อคณะ

คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูข้อมูล
# หลักสูตร ช่องทางการสอบสัมภาษณ์
1 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
2 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอก : อนามัยสิ่งแวดล้อม มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
3 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอก : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
4 ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย